Friday, April 13, 2012

"စိတ္က်န္းမာေရး၏ေသာ့ခ်က္မ်ား..."


စိတ္က်န္းမာေရး၏ေသာ့ခ်က္မ်ား...


၁. အသိစိတ္ျဖင့္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ႕ကိုေလ့က်င့္ပါ။

သင္၏စိတ္သည္ျပႆနာ တစ္ရပ္ရပ္ေၾကာင့္ပူပန္ျခင္း၊

ေၾကာက္ရြံျခင္း၊ေသာကပြားျခင္း၊

စိတ္ အားငယ္ျခင္းျဖစ္လာလွ်င္ယင္းစိတ္ကိုခ်က္ျခင္းရပ္ပစ္ပါ။

ေကာင္း ေသာ စိတ္ခံစားမႈ႕ျဖစ္သည့္တည္ၿငိမ္ျခင္း၊သာယာျခင္း၊ခံႏုိင္ရည္

သတၱိ၊ဆံုး ျဖတ္ခ်က္စသည္႕စိတ္မ်ားကိုေမြးျမဴပါ။


၂. ေန႕စဥ္ေန႕တိုင္းအခ်ိန္မလပ္ငါသည္ငါ၏သေဘာထားႏွင့္အေတြး အေခၚ တို႕ကို

ယခုအခ်ိန္ကစၿပီးတည္ၿငိမ္ေပ်ာ္ရြင္စြာထားေတာ့မည္ ဟုသတိရွိပါ။


၃. အေျခအေနအားလံုးေျပျပစ္ေခ်ာေမႊ႕ေနလွ်င္ေပ်ာ္ရြင္ခ်မ္းေျမ႕ေနမႈ႕၏

အရသာကိုအျပည္႕အ၀ခံစား၍ေပ်ာ္ေနေသာအခ်ိန္တြင္ မေကာင္းေသာ အေတြးမ်ားမ၀င္ပါေစႏွင့္။


၄. အေျခအေနအဆင္မေျပဘဲျပသာနာမ်ားႏွင့္ရင္ဆိုင္ရေသာအခါ...

(က)ေပ်ာ္ရြင္မႈ႕ကိုမပ်က္ပါေစႏွင့္။အၿပံဳးမပ်က္ပါႏွင့္။

(ခ)ျပသာနာကိုအဖန္တလဲလဲေတြြြြြြြြြြးၿပီးကိုယ္႕ကိုယ္ကိုသနားမေနပါႏွင့္။

(ဂ)အရွဳံးထဲမွအျမတ္ထြက္ပါေစ။

(ဃ)ေအာက္ပါစိတ္မ်ားကိုေမြးျမဴပါ။

တည္ၿငိမ္ျခင္း၊ခံယူျခင္း၊သတၱိဆံုးျဖတ္ျခင္း၊ေပ်ာ္ရႊင္တတ္ျခင္းႏွင့္ သာယာသိမ္ေမြ႕ျခင္း။


၅. အိမ္ေထာင္ေရးအတြင္းမွာလိင္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္အိမ္ေထာင္ေရးအတြင္း မွာသာရွိပါေစ။

ျပႆနာမျဖစ္ေအာင္ေနရသည္က လြယ္ပါသည္။

ျပႆနာထဲ ကရုန္းထြက္ႏုိင္ရန္အလြန္ပင္ခဲယဥ္း ေၾကာင္းအစဥ္သတိရွိရမည္။


၆. အိမ္ေထာင္မျပဳမီလိင္ကိစၥကိုလမ္းေၾကာင္းေျပာင္းသည္မွာ

ေတြ႕ ကရာေလွ်ာက္လုပ္ ျခင္းမဟုတ္ပါ။

အျခားကိုယ္ေရးကိုယ္ေသြးစြမ္းအင္တို႕ ကိုရင့္က်က္ေအာင္ေလ့က်င့္ၿပီး

ေကာင္းေသာ၀ါသနာတစ္ခုခု၌စိတ္ကို ႏွစ္ျမဳပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။


၇. ၾကင္နာေထာက္ထားျခင္း၊နားလည္ျခင္း၊အတၱမဆန္ျခင္း၊

စုေပါင္းစည္းလံုးစိတ္ရွိျခင္း၊ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္တတ္ျခင္း စေသာ

ရင့္က်က္မႈ႕ တို႕သည္အိမ္ေထာင္ေရးလိင္ျပႆနာေျဖရွင္းရာတြင္

အေကာင္းဆံုးလက္ နက္မ်ားပင္ျဖစ္ေၾကာင္းကို နားလည္သေဘာ ေပါက္ရမည္ျဖစ္သည္။


၈. လြပ္လပ္မႈ႕ႏွင့္အတိအက်တာ၀န္ယူတတ္မႈ႕ရွိပါေစ။

၉. ရယူလိုသည္ထက္ ေပးကမ္းလိုေသာ စိတ္သေဘာထားပါ။

၁၀. အတၱဆန္ေသာယွဥ္ၿပိဳင္မႈ႕မွ စည္းလံုးညီညာစြာေဆာင္ရြက္လိုေသာစိတ္ေမြးျမဴပါ။
၁၁. လိင္ကိစၥအေပၚ လူမႈ႕ေရးပညတ္ခ်က္မ်ားကိုနားလည္ခံယူၿပီး

ေပ်ာ္ရႊင္ေသာအိမ္ေထာင္သည္တစ္ဦးျဖစ္ႏုိင္ေသာလိင္ကိစၥ ဆိုင္ရာ

အရည္အခ်င္းရွိသူတစ္ေယာက္ျဖစ္ရန္ႀကိဳးစားပါ။


၁၂. ရန္လိုမႈ၊ေဒါသ၊မုန္းတီးျခင္း၊ရက္စက္ျခင္းႏွင့္ေထာင္လႊားေမာက္ႂကြားျခင္း

တို႕ကိုေပ်ာ႕ညံခ်က္ဟုခံယူၿပီး

ညင္သာျခင္း၊ ကရုဏာႏွင့္အၾကင္နာပိုျခင္းတို႕ကို အစြမ္းသတၱိအျဖစ္သေဘာပိုက္ႏုိင္ပါေစ။


၁၃. လက္ေတြ႕အရွိစိတ္ႏွင့္စိတ္ကူးယဥ္ျခင္းကိုခြဲျခားသိရွိပါ။

၁၄. အေျခအေနအရပ္ရပ္တြင္အရွိကိုအရွိအတိုင္း လက္ခံလိုက္ဖက္ ေအာင္ေနတတ္ပါေစ။

၁၅. ရုိးရုိးေနၿပီးသာမန္လက္လွမ္းမီရာမ်ားတြင္ေပ်ာ္ရႊင္ေနတတ္ပါေစ။

၁၆. မိသားစုအတြင္းတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးခ်စ္ခင္ေလးစားအေလးထားပါ။

၁၇. မိသားစုကိုပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္လိုက္ဖက္ညီေထြေနတတ္ပါေစ။

၁၈. အရွံဳးမ်ားထဲမွအျမတ္ထုတ္တတ္သူျဖစ္ပါေစ။

၁၉. မိသားစုအတြင္းေမတၱာတရားပြားမ်ားပါ။

၂၀. သိမ္ေမြ႕စြာေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနတတ္ပါေစ။
၂၁. က်ဳိးေၾကာင္းဆင္ျခင္မႈရွိၿပီး တိက်စြဲၿမဲေသာစည္းကမ္းကို

သာယာ နာေပ်ာ္ဖြယ္ျဖစ္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါေစ။

၂၂. မိသားစုအတြင္းလံုၿခံဳမႈ႕ႏွင့္ယံုၾကည္မႈ႕ျပည္႕၀ပါေစ။

၂၃. ယခုဆိုေသာအခ်ိန္တိုင္းတြင္"သာသာယာယာ"ျဖစ္ေအာင္ ေနတတ္ပါေစ။

၂၄. ရုိးရုိးသားသားဘ၀ကိုႏွစ္ၿခိဳက္ပါ။

၂၅. သင့္ခႏၵၶၶၶာကိုယ္ကိုအၿမဲေစာင့္ၾကည္႕မေနပါႏွင့္။

၂၆. မိမိအလုပ္ကိုႏွစ္ၿခိဳက္ပါ။

၂၇. ေက်နပ္လြယ္ေသာစိတ္ကိုေမႊးပါ။

၂၈. လူေတြကိုခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္ပါ။

၂၉. သာသာယာယာေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ေျပာဆိုတတ္္ေအာင္ေလ့က်င့္ပါ။

၃၀. အရွံဳးထဲမွအျမတ္ထြက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္တတ္ပါေစ။

၃၁. ျပႆနာကိုဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ရင္ဆိုင္ပါ။

၃၂. ပစၥကၡကာလတြင္စိတ္ခံစားမႈအပိုင္း၌အႏုိင္ယူပါ။

၃၃. အေတြ႕အႀကံဳအသစ္အတြက္ျပင္ဆင္ပါ။

၃၄. စိတ္အေႏွာက္အယွက္မ်ားကအႏုိင္မယူပါေစႏွင့္။

ေဒါက္တာအုန္းေက်ာ္ေရးတဲ့ အိမ္ေထာင္သည္ဘ၀ေဆးပညာမွ...စာအုပ္မွ ေကာက္ႏႈတ္ေဖာ္ျပပါသည္။ကိုေဇာ္လတ္ (ျမတ္မြန္)တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕ကို အထူးေက်းဇူးတင္ပါသည္။


လူသားတိုင္း က်န္းမာၾကပါေစ... လူသားတိုင္း ခ်မ္းသာၾကပါေစ...
ခႏၶာကိုယ္ကို ေလ့က်င့္ခန္းနဲ႕ေစာင့္ေရွာက္ပါ။ စိတ္ကို စာဖတ္ျခင္းနဲ႕ေစာင့္ေရွာက္ပါ။...

ႏူတ္ဆက္စကားေလးမ်ား.....

ျမန္မာတို႕ရဲ႕ ဘေလာ့ဂ္မ်ား...

picoodle.com